PETRAST - Personskader i trafikken
PETRAST-hovedside | Om PETRAST Skader til og med 30.09.2022


Datagrunnlag

Grunnlaget for dataene i PETRAST er inntrufne personskader i trafikken som er meldt til skadeforsikringsselskapene. Dette er skader etter uhell som omfattes av ansvars- og kaskodekningene på en motorvognforsikring. Bare skader i Norge som er registrert med kjent skadekommune og skadetidspunkt er inkludert. PETRAST har registrert skader meldt fom. 01.01.2009 med erstatning over 2000 kr.

Det er de største forsikringsselskapene i Norge som leverer data til PETRAST. Til sammen dekker disse rundt 80 % av det norske markedet. Registeret oppdateres kvartalsvis.

Eksempel på en krysstabell

PETRAST genererer krysstabeller som den som er vist nedenfor.

Antall skader fordelt på kjøretøytype og år

Kjøretøytype

2010

2011

2012

SUM

Personbil m.v. (under 3,5t)

5 026

4 649

4 240

13 915

Lastebil m.v. (over 3,5t)

203

180

147

530

Buss (over 3,5t)

45

56

58

159

Moped

161

166

212

539

Lett motorsykkel

33

36

45

114

Tung motorsykkel

241

215

224

680

Andre kjøretøyer

166

169

117

452

Ukjent

20

72

112

204

SUM

5 895

5 543

5 155

16 593

 

Rapporten er laget basert på følgende filter:

Filter

Verdier

År:

2012, 2011, 2010

Denne tabellen er laget med kjøretøytype i radene og år i kolonnene. I cellene står antall skader. Merk at siste rad og første tallkolonne inneholder henholdsvis kolonnesummer og radsummer.

For at denne tabellen ikke skal bli for stor, er tidsperioden begrenset til tre år. Slik filtrering av datamaterialet gjøres ved å velge verdier fritt i listboksene i midtseksjonen på siden. Fler enn et valg kan gjøres i en listboks ved å kontroll-klikke, og ved å skift-klikke kan man velge et helt område. Valget Alle opphever filtreringen.

Tabellen ovenfor viser antall skader. Alternativt kan man velge å regne om de verdiene til prosenter. Man velger da om tallene skal summeres til 100 radvis, kolonnevis eller totalt. Krysstabellen må genereres på nytt ved et trykk på knappen merket "Lag tabell" hver gang et eller flere valg endres.